Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kommenteeri

RIKS infokiri 1/2022

BroadWay projekt – tuleviku Eesti operatiivraadioside teenuse ühildumine teiste Euroopa riikidega

Tundub iseenesest mõistetav, et pärast lennukiga sihtriiki saabumist lülitame oma mobiiltelefoni lennurežiimilt tavarežiimile ja meid ühendatakse rändlusteenuse raames automaatselt välisriigi sidevõrku - saame kasutada internetti ja teha kõnesid. Euroopa (sh. Eesti) päästjate, politseinike ja teiste hädaabiteenuste osutajate töö ei pruugi aga alati piirduda rahvuslike piiridega ja täna kasutuses olevad terminalid ei tööta naaberriigi operatiivraadioside võrkudes. Rändlusteenust ei ole ning üle piiri minnes muutuvad operatiivraadioside terminalid pelgalt lisaballastiks. Samamoodi ei ole võimalik suhelda täna operatiivraadioside terminaliga riikidevaheliselt.

Selle probleemi lahendamiseks algatas Euroopa Komisjon 2015. aastal BroadMap projekti ja 2018. aastal siia jätkuna BroadWay projekti, mille lõppeesmärk on leida innovaatiline lahendus, kuidas luua üleeuroopaline, turvaline ning missioonikriitiline lairiba operatiivraadioside võrgustik. Kontseptsioon näeb ette tsentraalset standardiseeritud keskust (SpiceNet Hub), kuhu saavad ennast ühendada eri Euroopa riikide operatiivraadioside lairiba võrgud. See tähendab 4G või 5G standarditel põhinevad missioonikriitilised mobiilsidevõrgud - trend, kuhu nõudlus täna liigub. Seeläbi tekiks näiteks võimekus Eesti politseil suhelda otse Soome politseiga või kui Eesti päästjad lähevad Soome...


Olulised riigiasutused ja elutähtsa teenuse osutajad (ETO-d)
saavad pilootprojekti raames satelliitühenduse


RIKS kui riigiside kompetentsikeskus sai käesoleva aasta IKT lisaeelarvest 200 000 eurot satelliitandmeside toimepidevuse tõstmiseks.

RIKS raadioside osakonna juhataja Siim Valgeväli sõnul plaanitakse selle rahasüstiga alustada järk-järgult riigi jaoks oluliste asutuste kriitiliste andmesideühenduste viimist maapealsest taristust sõltumatuks. Eesmärgiks on, et meie riik ja olulised asutused oleksid erinevate kriiside korral toimepidevad ja et sideühendused toimiksid ka kõige mustemate stsenaariumite korral.

Ukraina õppetundidest järeldub, et info levimine ja side toimimine on kriitilise tähtsusega. Kui mobiilside - ja kaabelsideühendused võivad kriiside (sõjad, üleujutused, tormid, tulekahjud jms) korral olla haavatavad, siis satelliitsideühenduste abil on võimalik...

Loomisel on ühtne mereside kanal nii väikesadamatele kui spordivõistlustele


Kevadisel mereside töörühma kohtumisel, mille eestvedajaks on Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS) ja kus osalesid lisaks Eesti Jahtklubide Liit (EJL), Eesti Väikesadamate Kompetentsikeskus MTÜ (EVSKK), Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM), otsustati luua ühtne mereside kanal nii väikesadamatele kui spordivõistluste tarbeks. Ettepanek tuli nii EJL kui EVSKK suunalt, kes näevad ühtses kanalis nii praktilist kui majanduslikku väärtust.


Kui täna kasutavad ligi pooled Euroopa väikesadamad juba ühtset rahvuslikku sidekanalit, siis Eestis kasutab igal väikesadam eraldi oma raadiokanalit ja olukord on kirju. Välisriigist saabuvate mereturistide ja teiste väikesadama külastajate jaoks loob planeeritav muudatus pildi selgemaks - saab kasutada ühte kokkulepitud sidekanalit ning tekib infoselgus ja paraneb mereohutus. Teisalt peab täna iga väikesadam tasuma sidekanali omamise eest iga-aastast riigilõivu. Ühtse kanali puhul hakkab sidekanali omanikuks olema vastavalt kas EJL või EVSKK ning riigilõivu osakaal sadama kohta muutub marginaalseks. Lisaks vabaneb riigile täiendav sagedus ressurss. 

Kui Eestis korraldatavad rahvusvahelised veespordivõistlused leiavad aset suuremal territooriumil ja hõlmavad mitmeid sadama-alasid, siis ühtse spordivõistlusteks mõeldud kanaliga saab ohutumalt ja selgemalt korraldada ka veespordiüritusi. Erilahendusena ehitas RIKS meresidevõrgu operaatori kaasaskantava töökoha, mida katsetati veespordivõistluste läbiviimiseks pilootprojektina esimest korda Muhu Väina regatil 2020. Seda kasutati ka 2021. aasta...

Tulekul: 
Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse (RIKS) infopäev 2022

Esmakordselt ajaloos, korraldame 22.septembril Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse (RIKS) infopäeva, suunitlusega riigiasutuste IKT juhtidele ja otsustajatele. Teemad, mis leiavad kajastamist:

  • side võimalused, mida asutused vajaks;

  • millest lähtuda sideteenuste valikul või olemasolevate arendamisel;

  • millised on arengusuunad riigiside valdkonnas;

  • teenuste maksumus ja väärtus

  • koostöö ja tsentraalsete lahenduste kasulikkus ning erisuste mõju;

  • teiste riikide kogemused riigiside valdkonnas

Infopäev pakub võimaluse saada kontakte ja olla suhtevõrgustikus, kus info liigub. Kohtade arv on limiteeritud. Kutsed saadame välja lähiajal.


Vanemad blogipostitused aasta algusest:
Lisa kommentaar

Email again:
Vaegnägijatele